Danh sách học sinh THCS Đinh Tiên Hoàng TN THCS Khóa ngày 25/05/2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
KHÓA NGÀY: 25/05/2024
(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-PGDĐT ngày 27/05/2024 của Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Cư M’gar)
Số
TT
Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Xếp loại
tốt nghiệp
Ngày Tháng Năm
1 ĐỖ THIỆN AN 14 01 2009 Nam Kinh Giỏi
2 VŨ ĐÌNH NGUYÊN AN 12 03 2009 Nam Kinh Giỏi
3 LÊ THỊ TRUNG ANH 20 05 2009 Nữ Kinh Khá
4 NGUYỄN ĐOÀN LAN ANH 13 03 2009 Nữ Kinh Khá
5 NGUYỄN ĐOÀN QUỲNH ANH 13 03 2009 Nữ Kinh Khá
6 NGUYỄN PHAN MAI ANH 30 04 2009 Nữ Kinh Giỏi
7 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 28 02 2009 Nữ Kinh Giỏi
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 21 02 2009 Nữ Kinh Khá
9 NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH 04 03 2009 Nam Kinh Khá
10 Y ÂM NIÊ 28 03 2009 Nam Ê đê Trung bình
11 PHẠM HUY ÂN 13 05 2009 Nam Kinh Khá
12 H ẤY ADRƠNG 12 05 2009 Nữ Ê đê Khá
13 H ẠI AYŬN 28 03 2009 Nữ Ê đê Trung bình
14 H BEO KBUÔR 21 08 2009 Nữ Ê đê Khá
15 H BI KA AYŬN 20 09 2009 Nữ Ê đê Trung bình
16 HÀ THANH BÌNH 12 07 2009 Nữ Kinh Khá
17 Y BUIN ÊBAN 14 02 2009 Nam Ê đê Khá
18 H BƯƠM ÊBAN 30 03 2009 Nữ Ê đê Khá
19 H BƯƠN ADRƠNG 06 09 2009 Nữ Ê đê Khá
20 NGUYỄN THỊ CẢNH 14 11 2009 Nữ Kinh Khá
21 PHAN THANH CAO 26 10 2009 Nam Kinh Khá
22 Y CHAN NIÊ 04 01 2009 Nam Ê đê Trung bình
23 PHÙNG NGUYỄN TUỆ CHÂU 18 10 2009 Nữ Kinh Giỏi
24 H CHE RIN NIÊ 09 05 2009 Nữ Ê đê Khá
25 HUỲNH KIM CHI 03 05 2009 Nữ Kinh Khá
26 Y CHIÊM KBUÔR 17 09 2009 Nam Ê đê Trung bình
27 Y CHUN NIÊ 04 01 2009 Nam Ê đê Trung bình
28 Y CHƯƠNG ÊBAN 07 07 2008 Nam Ê đê Trung bình
29 Y DAM SĂN AYŬN 25 09 2009 Nam Ê đê Trung bình
30 Y DANH AYŬN 06 11 2009 Nam Ê đê Trung bình
31 H DI NA KBUÔR 01 01 2009 Nữ Ê đê Khá
32 H DIÊN ĐA NIÊ 20 11 2009 Nữ Ê đê Khá
33 Y DON KBUÔR 06 02 2009 Nam Ê đê Khá
34 H DƯA NIÊ KDĂM 04 08 2009 Nữ Ê đê Khá
35 H DƯƠN AYŬN 20 03 2009 Nữ Ê đê Khá
36 LÊ DUY 09 07 2009 Nam Kinh Khá
37 THÁI NGUYỄN KHÁNH DUY 18 08 2009 Nam Kinh Giỏi
38 HOÀNG TRUNG ĐAN 20 09 2009 Nam Kinh Khá
39 NGUYỄN HỮU ZI ĐAN 08 11 2009 Nam Kinh Giỏi
40 NGUYÊN HỮU ĐẠT 26 09 2009 Nam Kinh Khá
41 NGUYỄN NGỌC ĐẠT 12 10 2009 Nam Kinh Trung bình
42 H ĐOANG AYŬN 02 07 2009 Nữ Ê đê Khá
43 NGUYỄN MINH ĐỨC 27 06 2009 Nam Kinh Khá
44 LÊ TÚ QUỲNH ÊBAN 06 07 2009 Nữ Ê đê Trung bình
45 NÔNG THÙY NHI ÊBAN 20 11 2009 Nữ Ê đê Khá
46 H GANG ADRƠNG 18 08 2009 Nữ Ê đê Khá
47 NGUYỄN NGỌC HÀ 08 11 2009 Nữ Kinh Khá
48 NGUYỄN NGỌC HÀ 28 11 2009 Nữ Kinh Giỏi
49 NGUYỄN PHAN THU HÀ 31 10 2009 Nữ Kinh Khá
50 LÊ ĐÌNH HẢI 12 02 2009 Nam Kinh Khá
51 H HAI BYĂ 09 04 2009 Nữ Ê đê Khá
52 LÊ VĂN HÀM 04 02 2009 Nam Kinh Khá
53 TRẦN NGỌC BẢO HÂN 18 11 2009 Nữ Kinh Khá
54 Y HÂN ADRƠNG 14 02 2009 Nam Ê đê Trung bình
55 H HÂN ZI ÊBAN 09 11 2009 Nữ Ê đê Trung bình
56 H HĂNG AYŬN 07 07 2009 Nữ Ê đê Khá
57 LÊ CÁC HẠO 01 06 2009 Nam Kinh Khá
58 H HEL ADRƠNG 26 05 2009 Nữ Ê đê Khá
59 H HIỀN NIÊ 22 05 2009 Nữ Ê đê Trung bình
60 H HIÊNG AYŬN 14 03 2009 Nữ Ê đê Khá
61 NGUYỄN THỊ MỸ HOA 13 02 2009 Nữ Kinh Giỏi
62 H HOÀI ÊBAN 02 05 2009 Nữ Ê đê Khá
63 H HOANG QUYÊN AYŬN 01 01 2009 Nữ Ê đê Khá
64 H HỒNG KRIÊNG 29 09 2008 Nữ Ê đê Trung bình
65 H HỒNG NIÊ 15 12 2009 Nữ Ê đê Trung bình
66 ĐINH THỊ HUỆ 08 06 2009 Nữ Hrê Trung bình
67 Y HUN ÊBAN 05 11 2009 Nam Ê đê Trung bình
68 DƯƠNG TRẦN BẢO HƯNG 11 11 2009 Nam Kinh Giỏi
69 LÊ GIA HƯNG 04 01 2009 Nam Kinh Khá
70 NGUYỄN TUẤN HƯNG 21 09 2009 Nam Kinh Khá
71 H HƯƠNG NIÊ KDĂM 23 05 2009 Nữ Ê đê Trung bình
72 VŨ QUỐC HUY 06 10 2009 Nam Kinh Giỏi
73 H JU NI ÊBAN 09 11 2009 Nữ Ê đê Khá
74 PHẠM ĐÌNH KHA 23 08 2009 Nam Kinh Khá
75 Y KHĂN ÊBAN 06 11 2009 Nam Ê đê Trung bình
76 Y KHEO NIÊ 14 04 2009 Nam Ê đê Trung bình
77 Y KHIÊN NIÊ 24 05 2009 Nam Ê đê Trung bình
78 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHÔI 01 01 2009 Nam Kinh Khá
79 H KHUÊ ÊBAN 18 10 2009 Nữ Ê đê Khá
80 Y KHUYÊN ÊBAN 02 07 2009 Nam Ê đê Khá
81 Y LẬP AYŬN 01 09 2009 Nam Ê đê Khá
82 LÊ KHÁNH LI 24 11 2009 Nữ Kinh Khá
83 Y LIK ADRƠNG 18 12 2008 Nam Ê đê Trung bình
84 BYĂ NGÔ HOÀNG CHÂU LINH 04 05 2009 Nữ Ê đê Khá
85 HUỲNH LÊ HÀ LINH 07 05 2009 Nữ Kinh Giỏi
86 NGUYỄN HOÀNG NHẬT LINH 12 12 2009 Nữ Kinh Giỏi
87 TRẦN DUY THÙY LINH 03 03 2009 Nữ Kinh Giỏi
88 Y LIS ÊBAN 26 02 2009 Nam Ê đê Trung bình
89 H LISA AYŬN 07 07 2009 Nữ Ê đê Khá
90 NGUYÊN THÀNH LONG 15 10 2009 Nam Kinh Khá
91 H LƯƠI AYŬN 17 11 2009 Nữ Ê đê Trung bình
92 LÊ THỊ KHÁNH LY 08 07 2009 Nữ Kinh Giỏi
93 THÁI THỊ CẨM LY 01 03 2009 Nữ Kinh Giỏi
94 H LYNA MLÔ 06 03 2009 Nữ Ê đê Trung bình
95 H MA RI NIÊ 29 08 2009 Nữ Ê đê Khá
96 H MI NGUYÊN AYŬN 26 03 2009 Nữ Ê đê Khá
97 H MIM BYĂ 07 04 2009 Nữ Ê đê Khá
98 NGUYỄN THANH MINH 09 03 2009 Nam Kinh Giỏi
99 H MINH AYŬN 24 09 2009 Nữ Ê đê Khá
100 Y MÔYA AYŬN 25 08 2009 Nam Ê đê Trung bình
101 TRẦN THỊ TRÀ MY 08 11 2009 Nữ Kinh Giỏi
102 LÊ BẢO NAM 17 09 2009 Nam Kinh Giỏi
103 Y NAM NIÊ 21 09 2009 Nam Ê đê Trung bình
104 H NÊ AA Khá
159 H QUYÊN ADRƠNG 16 08 2009 Nữ Ê đê Trung bình
160 H QUYÊN AYŬN 05 10 2008 Nữ Ê đê Khá
161 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 30 12 2009 Nữ Kinh Khá
162 Y RUEN AYŬN 18 04 2009 Nam Ê đê Trung bình
163 Y RUYN ÊBAN 02 11 2009 Nam Ê đê Trung bình
164 H SÀN ADRƠNG 28 05 2009 Nữ Ê đê Trung bình
165 H SÂN RA ÊBAN 13 10 2009 Nữ Ê đê Khá
166 NGUYỄN THÀNH SANG 25 08 2009 Nam Kinh Khá
167 Y SEM AYŬN 10 06 2009 Nam Ê đê Trung bình
168 H SEN NIÊ 05 01 2009 Nữ Ê đê Khá
169 Y SI MÔN AYŬN 25 01 2009 Nam Ê đê Trung bình
170 H SI TIN NIÊ KDĂM 20 09 2009 Nữ Ê đê Khá
171 Y SIAN BYĂ 25 12 2009 Nam Ê đê Trung bình
172 H SILA AYŬN 07 04 2009 Nữ Ê đê Trung bình
173 Y SIN NIÊ 09 09 2009 Nam Ê đê Trung bình
174 Y SOAN AYŬN 21 05 2009 Nam Ê đê Trung bình
175 Y SÔN NIÊ 10 09 2009 Nam Ê đê Trung bình
176 H SU RIA ÊBAN 08 10 2009 Nữ Ê đê Khá
177 Y SỬU AYŬN 20 05 2009 Nam Ê đê Khá
178 Y TA NI ÊBAN 10 05 2009 Nam Ê đê Trung bình
179 NGUYỄN TẤN TÀI 23 11 2009 Nam Kinh Khá
180 TRẦN ĐỨC TÂM 02 02 2009 Nam Kinh Khá
181 ĐẶNG PHAN HUY THÁI 11 04 2009 Nam Kinh Khá
182 HOÀNG THỊ THẮM 06 01 2009 Nữ Kinh Khá
183 Y THÂN ADRƠNG 12 07 2009 Nam Ê đê Trung bình
184 BÙI VĂN THẮNG 20 05 2009 Nam Kinh Khá
185 Y THĂNG NIÊ 24 11 2009 Nam Ê đê Trung bình
186 PHẠM THỊ THANH THẢO 16 05 2009 Nữ Kinh Khá
187 PHAN THỊ THANH THẢO 04 07 2009 Nữ Kinh Khá
188 LÊ PHẠM ĐAN THI 20 01 2009 Nữ Kinh Giỏi
189 H THĬ ÊBAN 30 08 2009 Nữ Ê đê Trung bình
190 H THI NIÊ 29 03 2009 Nữ Ê đê Khá
191 Y THIÊN NIÊ 28 01 2009 Nam Ê đê Trung bình
192 Y THIÊN NIÊ KDĂM 15 02 2009 Nam Ê đê Trung bình
193 Y THIÊNG NIÊ 08 04 2009 Nam Ê đê Trung bình
194 Y THÌN ÊBAN 07 12 2009 Nam Ê đê Trung bình
195 Y THOAN AYŬN 02 12 2009 Nam Ê đê Trung bình
196 NGUYỄN TRƯỜNG THUẬN 05 03 2009 Nam Kinh Khá
197 H THUYÊN AYŬN 11 10 2009 Nữ Ê đê Khá
198 H THUYÊN AYŬN 26 09 2009 Nữ Ê đê Khá
199 H THUYÊN KBUÔR 15 09 2009 Nữ Ê đê Khá
200 H TIÊM NIÊ 02 08 2009 Nữ Ê đê Khá
201 HỒ MINH TIẾN 12 08 2009 Nam Kinh Khá
202 H TIN EÑUÔL 18 05 2009 Nữ Ê đê Trung bình
203 Y TINH NIÊ 10 10 2009 Nam Ê đê Trung bình
204 Y TIT NIÊ 19 10 2008 Nam Ê đê Trung bình
205 VŨ ĐÌNH TOÀN 03 09 2009 Nam Kinh Khá
206 MAI THỊ BẢO TRÂM 22 06 2009 Nữ Kinh Khá
207 PHẠM NGỌC BẢO TRÂM 18 07 2009 Nữ Kinh Khá
208 BÙI THỊ QUỲNH TRANG 02 09 2009 Nữ Mường Khá
209 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 24 03 2009 Nữ Kinh Giỏi
210 VŨ ĐÀI TRANG 28 11 2009 Nữ Kinh Trung bình
211 H TRANG AYŬN 05 08 2009 Nữ Ê đê Khá
212 BÙI VĨNH TRỌNG 13 09 2009 Nam Kinh Giỏi
213 TRẦN VĂN TRỌNG 07 02 06 04 2008 Nữ Ê đê Trung bình
105 H NET BYĂ 11 12 2009 Nữ Ê đê Trung bình
106 MAI THỊ NGA 19 06 2009 Nữ Kinh Khá
107 H NGÂN AYŬN 20 01 2009 Nữ Ê đê Khá
108 H NGOAI ÊBAN 30 08 2009 Nữ Ê đê Khá
109 NGUYỄN THỊ NGOAN 10 09 2009 Nữ Kinh Khá
110 ĐẶNG HOÀNG BẢO NGỌC 14 12 2009 Nữ Kinh Giỏi
111 PHẠM NGUYỄN BẢO NGỌC 26 09 2009 Nữ Kinh Khá
112 H NGUÔM AYŬN 19 01 2009 Nữ Ê đê Khá
113 BÙI QUANG NGUYÊN 02 08 2009 Nam Mường Khá
114 KIỀU GIA NGUYÊN 26 01 2009 Nam Kinh Khá
115 NGÔ CÔNG NGUYÊN 25 03 2009 Nam Kinh Khá
116 H NGUYÊN BYĂ 18 12 2009 Nữ Ê đê Khá
117 H NGUYÊN NIÊ 06 07 2009 Nữ Ê đê Trung bình
118 H NGUYỆT AYŬN 08 07 2009 Nữ Ê đê Trung bình
119 H NHÂN ÊBAN 01 12 2009 Nữ Ê đê Trung bình
120 HOÀNG LÊ LONG NHẬT 10 05 2009 Nam Kinh Giỏi
121 NGUYỄN VĂN MINH NHẬT 19 07 2009 Nam Kinh Khá
122 PHẠM DUY LONG NHẬT 18 05 2009 Nam Kinh Khá
123 HỒ KHÁNH NHI 29 11 2009 Nữ Kinh Giỏi
124 HOÀNG THỊ YẾN NHI 08 09 2009 Nữ Kinh Giỏi
125 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 26 01 2009 Nữ Kinh Giỏi
126 NGUYỄN THỊ UYỂN NHI 16 06 2009 Nữ Kinh Giỏi
127 PHẠM TRỊNH DIỄM NHI 26 12 2009 Nữ Kinh Khá
128 VƯƠNG THUỲ THẢO NHI 14 11 2009 Nữ Kinh Khá
129 H NHIÊN NIÊ 01 06 2009 Nữ Ê đê Khá
130 H NHĬP BYĂ 17 10 2009 Nữ Ê đê Trung bình
131 H NHOAN KBUÔR 02 09 2009 Nữ Ê đê Khá
132 H NHƠNG NIÊ 30 10 2009 Nữ Ê đê Trung bình
133 HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ 29 07 2009 Nữ Kinh Giỏi
134 TRẦN LÊ HỒNG NHUNG 13 12 2009 Nữ Kinh Giỏi
135 CHÂU BẢO NGỌC NIÊ 17 11 2009 Nữ Ê đê Khá
136 Y PACH ADRƠNG 10 09 2009 Nam Ê đê Trung bình
137 Y PHAM NIÊ 07 03 2009 Nam Ê đê Trung bình
138 THIỀU ĐĂNG PHÁT 25 09 2009 Nam Kinh Khá
139 Y PHÊ AYŬN 21 10 2009 Nam Ê đê Trung bình
140 Y PHEN AYŬN 12 04 2009 Nam Ê đê Trung bình
141 LÊ KIẾN PHI 13 06 2009 Nam Kinh Khá
142 NGUYỄN TRẦN QUỐC PHI 06 01 2009 Nam Kinh Giỏi
143 Y PHIẾU KRIÊNG 04 12 2009 Nam Ê đê Trung bình
144 H PHÔI NIÊ 18 02 2009 Nữ Ê đê Khá
145 Y PHÔM NIÊ 03 08 2009 Nam Ê đê Trung bình
146 Y PHƠN ÊBAN 29 05 2009 Nam Ê đê Khá
147 NGUYỄN BẢO PHONG 15 07 2009 Nam Kinh Khá
148 Y PHONG AYŬN 10 04 2009 Nam Ê đê Trung bình
149 Y PHOR ÊBAN 02 01 2009 Nam Ê đê Trung bình
150 TRẦN ĐÌNH NGỌC PHÚ 07 03 2009 Nam Kinh Giỏi
151 TRẦN THIÊN PHÚ 18 02 2009 Nam Kinh Giỏi
152 NGÔ HOÀNG PHÚC 10 06 2009 Nam Kinh Trung bình
153 HỒ THANH PHƯỚC 09 11 2008 Nam Kinh Trung bình
154 LÊ KHÁNH PHƯƠNG 16 02 2009 Nam Kinh Khá
155 Y PING NIÊ 26 03 2009 Nam Ê đê Trung bình
156 LÊ NGUYỄN MINH QUÂN 16 09 2009 Nam Kinh Khá
157 PHẠM TRỊNH HỮU QUÂN 02 01 2009 Nam Kinh Khá
158 H QUÝ NIÊ 29 08 2009 Nữ Ê đ%E 2009 Nam Kinh Khá
214 NGUYÊN THỊ THANH TRÚC 14 11 2009 Nữ Kinh Trung bình
215 TRẦN TIẾN TRUNG 10 09 2009 Nam Kinh Giỏi
216 Y TRƯỜNG ÊBAN 17 12 2009 Nam Ê đê Trung bình
217 HỒ ANH TUẤN 10 05 2009 Nam Kinh Giỏi
218 Y U RI ÊBAN 27 08 2009 Nam Ê đê Trung bình
219 LÊ TỐ UYÊN 17 06 2009 Nữ Kinh Khá
220 H ƯƠN NIÊ 16 07 2009 Nữ Ê đê Khá
221 LÊ THỊ TƯỜNG VI 30 09 2009 Nữ Kinh Khá
222 Y VIỆT KBUÔR 25 10 2009 Nam Ê đê Trung bình
223 ĐỖ THANH VINH 31 07 2009 Nam Kinh Khá
224 NGUYỄN BÁ VINH 30 05 2009 Nam Kinh Khá
225 TRẦN TRUNG VINH 24 05 2009 Nam Kinh Giỏi
226 ĐẬU VĂN TIẾN VŨ 04 08 2009 Nam Kinh Trung bình
227 LÊ NGUYÊN VŨ 12 09 2009 Nam Kinh Khá
228 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN VŨ 17 12 2009 Nam Kinh Khá
229 Y VƯA ADRƠNG 13 09 2009 Nam Ê đê Trung bình
230 PHẠM VŨ HÀ VY 16 11 2009 Nữ Kinh Giỏi
231 TRẦN KHÁNH VY 14 04 2009 Nữ Kinh Giỏi
232 H WEN NY AYŬN 08 11 2009 Nữ Ê đê Khá
233 Y WÊNH HWING 03 09 2009 Nam Ê đê Trung bình
234 Y WÍ AYŬN 25 03 2009 Nam Ê đê Trung bình
235 H WOĂT NIÊ 05 01 2009 Nữ Ê đê Trung bình
236 Y XƯ HWING 24 11 2008 Nam Ê đê Trung bình
237 H XU IN NIÊ 11 01 2009 Nữ Ê đê Khá
238 H XUYÊN ÊBAN 25 05 2009 Nữ Ê đê Khá
239 ĐẶNG HẢI YẾN 04 12 2008 Nữ Kinh Khá
240 HỒ THỊ HOÀNG YẾN 10 01 2009 Nữ Kinh Khá
241 Y YU MY AYŬN 31 05 2009 Nam Ê đê Trung bình
242 H YU MY ÊBAN 10 06 2009 Nữ Ê đê Khá
243 H ZI NA AYŬN 05 03 2009 Nữ Ê đê Khá
244 H ZINH KRIÊNG 18 09 2009 Nữ Ê đê Khá
245 H ZƠN ÊBAN 03 05 2009 Nữ Ê đê Khá
246 H ZƯA AYǓN 13 01 2009 Nữ Ê đê Khá
247 H ZUĂT AYŬN 17 01 2009 Nữ Ê đê Trung bình
248 H ZURA NIÊ 08 05 2009 Nữ Ê đê Khá
249 H ZUYNH NIÊ 17 04 2009 Nữ Ê đê Khá