Danh sách học sinh THCS Đinh Tiên Hoàng TN THCS Khóa ngày 25/05/2024

Danh sách học sinh THCS Đinh Tiên Hoàng TN THCS Khóa ngày 25/05/2024

Lượt xem:

DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS KHÓA NGÀY: 25/05/2024 (Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-PGDĐT ngày 27/05/2024 của Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Cư M’gar) Số TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính Dân tộc Xếp loại tốt nghiệp Ngày Tháng Năm 1 ĐỖ THIỆN AN 14 01 2009 Nam Kinh Giỏi 2 VŨ ĐÌNH NGUYÊN AN 12 03 2009... ...
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

Lượt xem:

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng đóng chân trên địa bàn Buôn Koh Neh, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đak Lak. Nhiệm vụ chính tri là Đào tạo Giáo dục con em bậc THCS của 2 xã thuộc cánh Đông huyện Cư Mgar … … cổng trường theo góc quan sát từ trong khuôn viên …. Bên phải liền cổng là nhà trực Bảo vệ …. … vào bên trong cổng, lệch phía phải... ...
RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG giai đoạn 2020-2025

RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG giai đoạn 2020-2025

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số: 15/KH-ĐTH ngày 15/10/2020 của trường THCS Đinh Tiên Hoàng về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030. Nhà trường tổ chức họp rà soát, đánh giá việc thực hiện chiến lược, từ đó đưa ra những điều chỉnh để thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ các cấp giao phó. Kết quả... ...
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

Lượt xem:

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ; Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội Khóa XIII “Về đổi mới chương trình,... ...